Hasta Hakları ve Sorumlulukları

1. Bilgi Verme:

1.1. Hastamız mevcut şikayetleri, geçirdiği
hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı
ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.


1.2. Hastamız yetkili doktora, tedavi sırasında ve
sonrasında durumunda meydana gelen beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir.

1.3. Hastamız yapılacak işlemler ile ilgili olarak
kendisinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmelidir.

2. Önerilere Uyma:

2.1. Hastamız ilke olarak, tedavisinden sorumlu
yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

2.2. Hastamız öngörülen tedavi planına uymak ve
yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık
personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

3. Planlanan Tedaviyi Reddetme:

3.1. Hastamız tedaviyi reddetme veya doktorunun
talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

4. Tetkik ve Tedavi Giderleri:

4.1. Hastamız sağlık kuruluşuna başvuru aşmasında,
sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını
bildirmelidir.

4.2. Hastamız tedavi gereği yapılan uygulamalar için
ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle
yükümlüdür.

4.3. Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda
hasta ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı
sonradan getirmelidir.

4.4. Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını
belgelerle kesinleştirmelidirler.

5. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:

5.1. Hastamız bulunduğu sağlık kuruluşu tedavi ve
davranışı ile ilgili kural ve uygulamalarına uymalıdır.

5.2. Hastamız sağlık kuruluşu tarafından belirlenen
kural ve uygulamalara uymaması, yapılan uyarıları dinlememesi, gereken tetkik
ve tedaviyi yaptırmaması (hastalığın verdiği bilinç kaybı ve ağır halleri
hariç) ve diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olması halinde,
yetkili doktorun teklifi ve kurum amirinin onayı ile sağlık kuruluşundan
çıkarılabileceği hususunda, sağlık kuruluşuna yatış aşamasında
bilgilendirilmeli ve kendisi de uyacağını yazılı olarak taahhüt etmeli ve
imzalamalıdır.

6. Saygı Gösterme:

6.1. Hastamız diğer hastalar ile hastane personelinin
haklarını dikkate almak zorundadır.

6.2. Hastamız sağlık kuruluşu içindeki hastaları
tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda
sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.

7. Bulaşıcı Hastalık Hali:

7.1. Bulaşıcı hastalık teşhisi konan hasta ,hekimi
tarafından en uygun zamanda ve sevk olacağı kurum tespit edilerek, uygun
koşullarda sevk edilir. Hasta yatmayı talep edemez. Bu konuda Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği hareket edilmektedir.

8. Uygunsuz Talep:

8.1. Hasta, yetkili hekimlerce uygun görülmeyen ve
tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama
yapılmasını talep edemez.

9. Hasta Ziyaretçisi:

9.1. Hastalarımız ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu
tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

9.2. Bilinci yerinde olan hastalarımızın;

9.2.1. Ziyaretçinin herhangi bir şekilde,
yiyecek-içecek getirilmesini istememesi ve getirileni de kabul etmemesi,

9.2.2. Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi
kabul etmesi ve ziyaretçilerin gereğinden fazla kalmaması,

9.2.3. Ziyaretçinin kendisine veya başka hastalarımıza
ait eşyaları kullanmaması ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesi
konularında sağlık kuruluşu idaresine yardımcı olmalıdır.

10. Ödeme Sorumluluğu:

10.1. Kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık
kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine zarar veren hastalara bu zarar
ödetilir.